بررسی عوامل مؤثر بر طلاق زود هنگام در بین جوانان شهری شهر بوشهر (مقایسه دو گروه افراد طلاق گرفته و متأهل طلاق نگرفته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش جامعه‌شناسی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی واحد بین‌الملل دانشگاه شیراز

3 کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا (*نویسنده مسئول)

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی طلاق زودهنگام در بین جوانان شهر بوشهر می­پردازد. این پژوهش با استفاده از چهارچوب نظری روانشناسی اجتماعی در نظر دارد به بررسی و مقایسه وضعیت اقتصادی، اجتماعی، خانوادگی و فردی دو گروه از جوانان طلاق گرفته و طلاق نگرفته که از ازدواج آنها کمتر از 3 سال نگذشته باشد، بپردازد. به لحاظ نوع پژوهش، پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های مقایسه­ایی می‌باشد که در آن، ابتدا از روش اسنادی برای دریافت نظری و مرور یافته‌های تجربی در زمینه متغیرهای مورد مطالعه استفاده شده و در بخش دوم از روش پیمایشی (تکنیک پرسشنامه و مصاحبه) برای جمع­آوری اطلاعات در بین جامعه آماری استفاده شد. حجم نمونه تحقیق 400 نفر بودند که از بین دو گروه (طلاق گرفته و طلاق نگرفته بصورت مساوی) با استفاده از روش نمونه­گیری چند مرحله­ایی انتخاب شده‌اند. براساس یافته­ها پاسخگویان متأهل از بیشترین میزان امنیت اقتصادی، رضایت از زندگی، ارضای نیازهای عاطفی، احساس تعلق به خانواده، پایبندی دینی، همسان همسری، تفاهم زناشویی و اعتماد به همسر و از کمترین تأثیرپذیری از گروه دوستان، نسبت به پاسخگویان طلاق گرفته برخوردارند. نتایج آزمون t نیز نشان داد که میزان امنیت اقتصادی، رضایت از زندگی، ارضای نیازهای عاطفی، احساس تعلق به خانواده، پایبندی دینی، تأثیر پذیری از گروه دوستان، همسان همسری، تفاهم زناشویی و اعتماد به همسر در بین دو گروه متأهل و طلاق گرفته متفاوت است. به عبارت دیگر تمامی متغیرهای فوق در افزایش و کاهش طلاق تأثیر دارند. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون لوجستیک، بیانگر آن است که سه متغیر امنیت اقتصادی (0.912)، رضایت از زندگی (0.834) و همسان همسری (0.908) دارای ضرایب معنادار در سطح خطای کمتر از 0.05 هستند و این متغیرها قادر به پیش بینی متغیر ملاک هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Factors Influencing Early Divorce among Urban Bushehr Youth (Comparing Two Groups of Divorced and Not-Divorced)

نویسندگان [English]

  • Halimeh Enayat 1
  • Abdollah Najafi asl 2
  • Sadegh Zare 3
چکیده [English]

The present study deals with divorce early in the young city of Bushehr. This study is using the theoretical framework of social psychology intends to evaluate and compare the economic, social, family and individual groups of young people who have been divorced and married less than 3 years has passed. According to research, the study of comparative studies in which is a first overview of the theoretical and empirical evidence for the variables used in the second part of the survey (questionnaire and interview techniques) for data collection were used in the statistical community. Sample size of 400 who were between the two groups (divorced and not divorced equal) using multi stage sampling are selected. According to findings, married respondents are of the highest rates of economic security, life satisfaction, satisfaction of emotional needs, a sense of belonging to a family, a religious adherence, uniform, wife, marriage, trust, understanding wife and a little influence from friends, than divorced respondents. T-test results also showed that the degree of economic security, life satisfaction, satisfaction of emotional needs, a sense of belonging to a family, a religious adherence, they have a group of friends, the same spouse, marital understanding and trust between married and divorced wife is different. In other words, all the variables increase and decrease the impact of divorce. Results of logistic regression analysis, three variables indicate that economic security (.912), life satisfaction (0.834) and the same wife (0.908) have significant coefficients in the error level of less than 0.05, and these variables are able to predict the criterion variables said.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Divorce Early
  • Economic Security
  • Equal Partner
  • Understanding Couple
  • Marital Satisfaction
  • Trust Each Other and Learning to Before Marriage